Jednou z cest, jak zlepšit kvalitu života znevýhodněných občanů, je mezinárodní spolupráce. Ta může pomoci získat odpovědi na řadu otázek, ale i cenné poznatky a zkušenosti, které mohou zlepšit jejich přístup ke vzdělávání. Mezinárodní spolupráci se zaměřením na inkluzi se věnuje celá řada programů, které Dům zahraniční spolupráce spravuje. Jeho služby jsou přitom zaměřeny nejen na jednotlivce a studenty, ale také na pedagogy, školské instituce, firmy věnující se vzdělávání či orgány místních samospráv. Cílem je zajistit rovný přístup všech skupin ke vzdělání a snižování rozdílů.

 

Vzdělanost a uplatnitelnost

Programy umožňují například tělesně postiženým rozvíjet jazykové dovednosti, přípravu studentů se sluchovým postižením na studijní pobyty v zahraničí, mezinárodní spolupráci žáků na dálku s využitím online komunikace, ale třeba i podporu mladistvých v dalším vzdělávání a jejich uplatnitelnosti na trhu práce nebo tréninky dospělosti pro děti z dětských domovů. Své místo mají v této problematice také projekty, které přispívají k rozvoji kompetencí a dovedností pedagogických pracovníků pro zavádění a rozvoj inkluzivního vzdělávání.

Příkladem může být program Práce s dětmi s problémovým chováním ve školním prostředí, který běží od roku 2019 a jehož koordinátorem je Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání. Ve spolupráci s norským Centrem pro léčbu a profesní rozvoj v oblasti péče o duševní zdraví Østbytunet se zaměřuje na podporu rozvoje dětského duševního zdraví a vzdělávání žáků s náročným chováním.

 

Vztahy mezi žáky a učiteli

Projekt tak reflektuje současnou situaci v českých školách a zvyšující se počty žáků, u kterých se projevují problémy s chováním ve školním prostředí. Reakcí pedagogických pracovníků na takové chování jsou podle zjištění České školní inspekce nejčastěji kázeňské tresty. Program přitom umožňuje nacházet jiná řešení. Čeští účastníci se formou školení a seminářů seznamují s inovativními metodami, které jejich norští kolegové používají při práci s traumatizovanými dětmi. Důraz je kladen na budování vztahů mezi žáky a učiteli, na pochopení příčin problémového chování a na zjištění potřeb těchto žáků. Tresty, které často situaci ještě zhoršují, jsou nahrazovány somatosenzorickou regulací, tedy regulací pohybem a smyslovými podměty. Využívány jsou pomůcky, které pomáhají k jejich zklidnění – masážní míčky, balanční desky a podobně. Projekt je podpořen z programu Vzdělávání Fondů EHP.

 

Motivace mladých Romek

Cíl motivovat mladé romské dívky v jejich snaze najít na trhu práce takové uplatnění, které pro ně bude vhodné a bude je bavit, si klade program R*O*M*K*A, který byl spuštěn v květnu letošního roku. Realizován je s podporou Evropského sboru solidarity a prostřednictvím pracujících žen z jejich komunity ukazuje mladým romským dívkám, jaké jsou jejich možnosti v budoucím životě. Tyto příběhy by měly přispět ke zvýšení motivace a pomoci překonat případnou diskriminaci na pracovním trhu. Součástí programu jsou workshopy a živé knihovny. Příběhy budou také zveřejňovány v brněnských tramvajích, aby bylo zvyšováno dlouhodobé povědomí o možnostech, které se ženám z romské komunity nabízejí. Koordinátorem projektu je organizace NORA, která se zaměřuje zejména na genderovou nerovnost.  

Text nevyjadřuje názor redakce